Biogenetica

Wrażliwość na Klopidogrel

Dbaj o zdrowie Pacjenta zgodnie z jego DNA
TEST WRAŻLIWOŚĆ NA KLOPIDOGREL

Klopidogrel to jeden z najpopularniejszych leków o działaniu antyagregacyjnym, czyli osłabiającym zdolność płytek krwi (trombocytów) do tworzenia skrzeplin. Na skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania wpływa indywidualna wrażliwość organizmu na leczenie tym środkiem, która z kolei uzależniona jest od genotypu Pacjenta.

Test Wrażliwość na Klopidogrel bada genetycznie uwarunkowaną odpowiedź organizmu na terapię klopidogrelem. Dostarcza informacji na temat wariantów zlokalizowanych w obrębie genu CYP2C19, odpowiedzialnego za kodowanie enzymu cytochromu P450 C219, który bierze udział w dwuetapowej reakcji metabolizmu klopidogrelu. Jego wpływ na utlenianie klopidogrelu, w pierwszym etapie reakcji wynosi 45%, natomiast w drugim etapie 20%. Warianty genu CYPC19, związane z obniżoną funkcją enzymu P450 C219 mogą zmniejszyć zdolność do metabolizowania klopidogrelu i wpłynąć na wzrost ryzyka nagłych zdarzeń kardiologicznych u pacjentów.
 
Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie skutecznego leczenia przeciwpłytkowego dla zdrowia i życia pacjenta, optymalnym rozwiązaniem byłoby stosowanie testu Wrażliwość na Klopidogrel u każdego chorego otrzymującego klopidogrel, a zwłaszcza u tych, u których dochodzi do zakrzepicy w stencie w okresie leczenia klopidogrelem, szczególnie w skojarzeniu z wynikiem badania agregacji płytek krwi (np. przy pomocy prostego przyłóżkowego testu VerifyNow).